Co to jest PATENT EUROPEJSKI?

Patent europejski

Patent europejski

Patent europejski przyznawany jest przez Europejski Urząd Patentowy (EPO), na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, której stroną jest również m.in. Polska. Europejski Urząd Patentowy jest organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej.

 

Procedura udzielania patentów europejskich

Patent europejski udzielany jest na podstawie jednego zgłoszenia, w którym można wskazać do ochrony ponad 30 krajów europejskich. Podmiot zgłaszający może dokonać zgłoszenia patentu europejskiego w Europejskim Urzędzie Patentowym lub w urzędzie patentowym kraju, który jest stroną Konwencji o patencie europejskim, np. w Urzędzie Patentowym RP.

Państwa członkowskie Europejskiej Organizacji Patentowej to:

Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein , Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, San, Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra uznają obowiązywanie na swoim terytorium patentów europejskich na mocy stosownych porozumień o rozszerzeniu ochrony.

Od 2010 roku można walidować patent dodatkowo na terytorium Maroko, Mołdawii, Tunezji i Kambodży.

Ustawa z 14 marca 2003r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Artykule 3 ust.2 wprowadza znaczne ułatwienia dla zgłaszających. Mogą oni bowiem dokonywać europejskiego zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP bez konieczności uprzedniego dokonywania zgłoszenia wynalazku w trybie krajowym. Dzięki temu uniknąć można dokonywania dwóch oddzielnych zgłoszeń o udzielenie dwóch patentów, które miałyby taki sam skutek w Polsce.

Podanie o udzielenie patentu europejskiego jest dostępne na stronie internetowej EPO (Europejskiego Urzędu Patentowego).

 

W jakim języku powinno być dokonane europejskie zgłoszenie patentowe?

Europejskie zgłoszenie patentowe powinno być dokonane w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (angielski, niemiecki, francuski). Od 13 grudnia 2007r. europejskie zgłoszenie patentowe może być także wykonane w dowolnym języku pod warunkiem, że w terminie określonym w Regulaminie, wpłynie do urzędu tłumaczenie na język procedury. Tłumaczenia dokumentów może dokonać sam wnioskodawca bądź pełnomocnik (Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik Patentowy). Nie ma natomiast wymogu przedstawienia tłumaczenia przysięgłego.

Polscy zgłaszający (osoby fizyczne, MŚP, uniwersytety, organizacje non-profit, jednostki badawczo-rozwojowe), którzy dokonali zgłoszenia w języku polskim, uprawnieni są do 30% zniżki niektórych opłat, tzn. opłaty za zgłoszenie oraz opłaty za przeprowadzenie badania. Aby z nich skorzystać zgłaszający powinien dokonać zgłoszenia w języku polskim i przedłożyć tłumaczenie na język procedury oraz w podaniu o udzielenie patentu europejskiego, w pozycji dotyczącej złożenia wniosku o badanie, napisać zdanie (w języku polskim): „Niniejszym wnoszę o badanie na podstawie art. 94 EPC.

 

Ochrona patentów europejskich na terytorium RP

Po uzyskaniu patentu europejskiego w EPO, dla skutecznej ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgłaszający ma obowiązek złożyć tłumaczenie patentu europejskiego na język polski do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania przez EPO informacji o udzieleniu patentu europejskiego (zwykle jest to publikacja B1). Termin na złożenie tłumaczenia jest nieprzywracalny.

Tłumaczenie patentu europejskiego powinno obejmować opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe oraz rysunki.

 

Rola Rzecznika Patentowego

Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, zobowiązane są działać przed Urzędem Patentowym RP za pośrednictwem rzecznika patentowego. Natomiast Europejski Rzecznik Patentowy posiada uprawnienia do reprezentowania podmiotów przed Europejskim Urzędem Patentowym.

 


Więcej informacji na temat patentów europejskich znaleźć można na stronie internetowej UPRP:


 

Współpracujący z PATENTportalem Rzecznicy Patentowi służą doradztwem w kwestii patentów europejskich.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba
Rzecznik Patentowy, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

tel. +48 (22) 831 12 34, e-mail: magdalena.zieba@kondrat.pl

 


Redakcja: Karolina Rechnio

Źródło zdjęcia: freeimages.com

PARTNER