Usługi Rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy – Jakich czynności dokonuje?

Urząd Patentowy RP wydaje rzecznikowi patentowemu, wpisanemu na listę rzeczników patentowych, legitymację, która potwierdza prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzecznik patentowy”.

Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną.

Pomoc prawna Rzecznika Patentowego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym.

Pomoc techniczna Rzecznika Patentowego polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym.

Rzecznik patentowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu rzecznikowi patentowemu, a także w zakresie określonym w art. 36 ust. 1 – aplikantowi. Rzecznik patentowy ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Rzecznik patentowy w wykonywaniu zawodu podlega tylko ustawom. 3. Rzecznik patentowy ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki rzecznika patentowego i z należytą starannością.

Europejski Rzecznik Patentowy to zawodowy pełnomocnik reprezentujący klientów przed EPO (Europejski Urząd Patentowy).

Rejestracja własności intelektualnej

 • Badania zdolności patentowej
 • Badania czystości patentowej
 • Przygotowywanie opisów patentowych
 • Zgłoszenia wynalazków
 • Zgłoszenia znaków towarowych
 • Zgłoszenia wzorów użytkowych
 • Prowadzenie postępowań przed urzędami patentowymi: Urzędem Patentowym RP (UPRP) , Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).
 • Doradztwo w zakresie walidacji patentów europejskich
 • Ochrona przed zarzutem naruszania obcych praw wyłącznych
 • Spory patentowe
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach spornych przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny) i powszechnymi w sprawach w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej
 • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej
 • Badania, monitorowanie znaków towarowych
 • Monitoring działań konkurencji
 • Uzyskanie świadectw ochronnych
 • Monitorowanie płatności urzędowych
 • Audyty prawne, analizy
 • Strategie patentowe

Współpracujący z Patent Portalem Rzecznicy Patentowi:

PARTNER