Co się zmieniło w wynalazkach (patentach) po nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej?

Prawo własności przemysłowej

Na stronie internetowej Gazety Prawnej ukazał się artykuł „Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej: Co się zmieniło w zakresie wynalazków (patentów)” autorstwa Magdaleny Jezierskiej-Zięby i Małgorzaty Gizińskiej z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy.

 

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej

W dniu 16 października 2019 r. została przyjęta nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej (PWP), której zadaniem jest ujednolicenie polskich przepisów regulujących kwestię wynalazków z treścią Konwencji o patencie europejskim (KPE). Wśród omówionych przez autorki najważniejszych zmian wynikających z ustawy pwp wymienić należy:

  • większe szanse ochrony patentowej na gry;
  • wynalazki wspomagane komputerowo;
  • postępowanie sprzeciwowe i o unieważnienie patentu;
  • procedura rozpatrywania sprzeciwów.

 

Zmiany w patentach

W szczególności w nowelizacji pwp doprecyzowano szereg rozwiązań, które w rozumieniu art. 28 ustawy nie są wynalazkami.

Ochrona patentowa gier

Nowelizacja stwarza także większe możliwości na uzyskanie ochrony patentowej przez gry. Z przepisów KPE wynika, że sposób oraz reguły gry mogą mieć charakter techniczny, a jeśli są nowe i nieoczywiste to można je uznać za patentowalne. 

Ochrona na wynalazki wspomagane komputerowo

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną przez omawianą nowelizację jest uściślenie wymaganych elementów opisu patentowego (art. 33 pwp). Nowe przepisy wprowadzają wymóg wskazania problemu technicznego do rozwiązania przez wynalazek zgłoszony do ochrony, a w zastrzeżeniach ochronnych likwidują wymóg oddziaływania na materię, co ujednolica przepisy krajowe i europejskie. Wykreślenie oddziaływania na materię powinno skutkować zwiększeniem szans na uzyskanie ochrony na wynalazki wspomagane komputerowo.

Postępowania sprzeciwowe przed Urzędem Patentowym RP (UPRP)

Kolejnym celem ustawodawcy było usprawnienie postępowań sprzeciwowych oraz postępowań o unieważnienie patentu przed Urzędem Patentowym RP. Nowelizacja znosi bowiem obowiązek wykazania interesu prawnego w przypadku wniosków składanych na podstawie art. 89 pwp. 

Zmianie ulega również procedura rozpatrywania sprzeciwów przez Urząd Patentowy RP (art. 247 pwp). Po nowelizacji, Urząd Patentowy RP wyda decyzję o uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji i umorzeniu postępowania, tylko jeśli uprawniony uznana sprzeciw za zasadny. Natomiast zarówno w przypadku uznania sprzeciwu za bezzasadny albo gdy uprawniony nie ustosunkuje się do sprzeciwu, postępowanie będzie prowadzone przez wyznaczonego do sprawy eksperta lub zespół orzekający, a nie jak dotychczas przez kolegia orzekające do spraw spornych.

Unieważnianie patentów

Nowelizacja doprecyzowuje także, że patent może zostać unieważniony, jeśli zostanie wykazane, że zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku. Ponadto wprowadzono nowy przepis (tj. art. 891 pwp) umożliwiający ograniczenie patentu w postępowaniu o unieważnienie przez zmianę zastrzeżeń na wniosek właściciela patentu, co uprzednio było możliwe jedynie w przypadku patentów europejskich.


Pełna treść artykułu dostępna jest pod adresem:

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1438932,nowelizacja-ustawy-prawo-wlasnosci-przemyslowej-co-sie-zmienilo-w-zakresie-wynalazkow-patentow.html


 

Zapraszamy do kontaktu z autorkami:

Dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba, rzecznik patentowy, partner w Kancelarii KONDRAT i Partnerzy
oraz Małgorzata Gizińska, aplikantka rzecznikowska w Kancelarii KONDRAT i Partnerzy

tel. (22) 831 12 34, e-mail: biuro@kondrat.pl, www.kondrat.pl

 

PARTNER