Co to jest ZNAK TOWAROWY?

Znak towarowy – co to jest?

Znak towarowy  –  może nim być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić. W szczególności znakiem towarowym może być:

  • wyraz (także z nazwiskami osób, zdanie)
  • rysunek
  • ornament
  • kompozycje kolorystyczne
  • forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania)
  • melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

 

Jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Stosowane w handlu do identyfikacji produktów czy usług konkretnego przedsiębiorcy. W sytuacji kiedy przedsiębiorcy stosują ten sam rodzaj produktów czy usług, znak towarowy pomaga w budowaniu wizerunku i reputacji danej marki.

Przykład znaków towarowych  słownych:  

Coca-Cola i Pepsi

Przykład znaków towarowych  słowno-graficznych:

 

Przykład znaków towarowych  graficznych:

 

 

 

Można tez przytoczyć przykłady znaków towarowych  słowno-graficzno-przestrzennych i znaków przestrzennych, związanych z nazwą, grafiką i kształtem produktu.

Znaki towarowe traktowane są jako dobra niematerialne, które mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu jako dobra majątkowe. Podlegają one zbyciu i licencjonowaniu.

ZNAK TOWAROWY KRAJOWY

Rejestracja znaku towarowego w Polsce odbywa się za pośrednictwem Urzędu Patentowego. Również ochronie krajowej podlega znak niezarejestrowany w Polsce a powszechnie znany, występujący w obrocie, zarówno krajowym jak i lokalnym

ZNAK TOWAROWY UNIJNY (CTM)

Ochronę znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej, uzyskuje się w ramach procedury regionalnej, poprzez zgłoszenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO), zwanym do dnia 23 marca 2016r. Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), który jest oficjalnym organem Unii Europejskiej zajmującym się rejestracją znaków towarowych we wszystkich krajach członkowskich. Poprzez jedno zgłoszenie uzyskuje się rejestrację, która zapewnia jednakową, jednolitą ochronę na terenie wszystkich krajów Unii.

ZNAK TOWAROWY MIĘDZYNARODOWY (IR)

Ochronę znaku towarowego poza granicami Polski uzyskuje się poprzez dokonanie zgłoszeń bezpośrednio w urzędach innych państw, w oparciu o ich procedury krajowe, lub w ramach procedury międzynarodowej, poprzez jedno zgłoszenie dokonane w WIPO.

Międzynarodowa procedura pozwala na uzyskanie ochrony znaku towarowego w każdym określonym państwie – stronie porozumienia madryckiego lub protokołu do tego porozumienia ( 85 państw)

Stosowane oznaczenia:

 „TM”, ®, ©  –  jest to forma informacji-ostrzeżenia, o przysługiwaniu określonych praw  np. produkt, logo

Znaki towarowe pełnią trzy funkcje: 

  • oznaczania pochodzenia (wskazuje na źródło kontrolującego jakość
  • oznaczania funkcji jakościowej (można wyróżnić produkty tym znakiem, aby określał odpowiednią jakość)
  • funkcję reklamową (zachęcający do nabycia)

Znaki towarowe mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu jako dobra majątkowe. Podlegają zbyciu i licencjonowaniu

W Polsce ochrony prawnej znaku towarowego można dokonać wskutek jego rejestracji na terytorium obejmującym obszar naszego kraju. Rejestracja taka może być dokonana w Urzędzie Patentowym RP oraz w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante (Hiszpania), a dla podmiotów z zagranicy także za pośrednictwem Międzynarodowego Biura Znakow Towarowych w Genewie (Szwajcaria).

Potwierdzeniem rejestracji, a tym samym ochrony jest świadectwo ochronne znaku towarowego z nadanym numerem prawa ochronnego oraz określeniem na jakie towary i usługi z branże (klasy towarowe)  znak jest przyznany.  Z reguły czas ochrony to 10 lat, jeśli po tym czasie nie będzie ona przedłużona, czyli opłacona, wygasa.

Warto rejestrację znaku towarowego poprzedzić badanie zdolności rejestrowej

Można wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego – „Więcej czytaj w serwisie Gazetaprawna.pl

PARTNER