Co to jest WZÓR PRZEMYSŁOWY?

Wzór przemysłowy – co oznacza?

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentacje. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych

Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, z zastrzeżeniem ust. 2.

Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.

Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, w rozumieniu powyższego sformułowania, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy.

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

WZÓR PRZEMYSŁOWY – KRAJOWY;

Wzór zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP podlegający ochronie na terenie Polski.

WZÓR PRZEMYSŁOWY – UNIJNY

Ochronę wzoru przemysłowego na terenie Unii Europejskiej, uzyskuje się w ramach procedury regionalnej, poprzez zgłoszenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO), zwanym do dnia 23 marca 2016r. Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), który jest oficjalnym organem Unii Europejskiej zajmującym się rejestracją wzorów przemysłowych we wszystkich krajach członkowskich. Poprzez jedno zgłoszenie uzyskuje się rejestrację, która zapewnia jednakową, jednolitą ochronę na terenie wszystkich krajów Unii.

Zgłoszenie wzoru w formie elektronicznej (EUIPO)  – 350EUR  

ZWW- Zarejestrowany wzór wspólnotowy (RCD Registered Community Designs)

NWW – Niezarejestrowany Wzór Wspólnotowy (UCD Unregistered Community Designs)


WZÓR PRZEMYSŁOWY – MIĘDZYNARODOWY 

Ochronę wzoru przemysłowego poza granicami Polski uzyskuje się poprzez dokonanie zgłoszeń bezpośrednio w urzędach innych państw, w oparciu o ich procedury krajowe, lub w ramach procedury międzynarodowej, poprzez jedno zgłoszenie dokonane w WIPO. System haski międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych to scentralizowany system, w którym można zgłosić do ochrony wzory przemysłowe na terenie ponad 55 krajów. Z systemu haskiego może korzystać również każda osoba fizyczna i każde przedsiębiorstwo z Polski.

Przykłady: wzór mebli, okna, zabawka, sprzęt sportowy, wzór sukienki, spodni, wzór butelki, opakowania.

Prawo własności użytkowej

PARTNER