Co to jest PATENT ?

Co oznacza PATENT? Jakie są rodzaje patentu na wynalazek?

Patent (definicja) jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez właściwy urząd  (organ państwowy, regionalny, międzynarodowy)

PATENT KRAJOWY – procedura realizowana przed urzędem w kraju, w którym chce się uzyskać ochronę.

PATENT EUROPEJSKI -procedura postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym w ramach uregulowań prawnych zgodnych z zasadami Konwencji z dnia 5 października 1973 r. o patencie europejskim (zwanej Konwencją monachijską).

PATENT MIĘDZYNARODOWY –  zgłoszenia w procedurze PCT (układ o współpracy patentowej), składane są w urzędach, którymi są krajowe urzędy patentowe lub organizacje międzynarodowe .Zgłaszający, który ubiega się o patent w kilku państwach, dokonuje jednego zgłoszenia, które przed przekazaniem go krajowym urzędom patentowym poddawane jest tzw. procedurze międzynarodowej.

Patent na wynalazek

Udzielany jest przez Urząd Patentowy w drodze decyzji warunkowej (pod warunkiem udzielania opłaty za pierwszy okres ochrony) na rzecz uprawnionego podmiotu. Procedura pełnego badania musi stwierdzić, że zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu. Patent pozwala na wyłączne korzystanie z wynalazku (monopol) w sposób zarobkowy na obszarze krajowym lub międzynarodowym, czerpanie korzyści z wynalazku i pełnego dysponowania nim.

Korzystanie z patentu przez inne podmioty możliwe jest jedynie za zgodą uprawnionego do patentu. Uprawniony, może w drodze umowy udzielić innemu podmiotowi, osobie, upoważnienia do korzystania z jego wynalazku w formie licencji lub zakazać osobom trzecim, nie mającym jego zgody do korzystania z wynalazku , które w następujący sposób naruszają patent:

Naruszenie patentu:

 • Wytwarzanie produktu zawierającego chroniony wzór (lub do którego zastosowano dany wzór) bez zgody jego właściciela będzie uznane za niezgodne z prawem.
 • Wprowadzenie na rynek produktu zawierającego chroniony wzór (lub do którego zastosowano dany wzór) bez zgody jego właściciela będzie uznane za niezgodne z prawem.
 • Sprzedaż produktu zawierającego chroniony wzór bez zgody jego właściciela będzie uznana za niezgodną z prawem.
 • Reklamowanie produktu zawierającego chroniony wzór bez zgody jego właściciela będzie uznane za niezgodne z prawem.
  Importowanie/eksportowanie produktu zawierającego chroniony wzór bez zgody jego właściciela będzie uznane za niezgodne z prawem.

źródło: EUIPO

 • patent ma charakter prawa majątkowego
 • może być przedmiotem obrotu,
 • podlega dziedziczeniu.

Ponadto nie narusza się patentu przez:

 • korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej;
 • korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia stanowi zagrożenia ważnych interesów Państwa lub usunięcia takiego stanu, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania;
 • korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych;
 • wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskie

źródło: UPRP

PARTNER