Regulamin - PATENTportal.pl
I. DEFINICJE
 1. Portal www.PATENTportal.pl  zwany w dalszej części  Portalem – tematyczna platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych w sieci internetowej pod adresem www.PATENTportal.pl, będąca własnością KONDRAT i Partnerzy Mariusz Kondrat, ul. Staropolska 26, 03-289 Warszawa. 
 2. Użytkownik portalu – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Portal udostępniany jest do bezpłatnego korzystania przez Użytkowników w celu czerpania wiedzy tematycznej i skorzystania z oferowanych usług portalu i reklamodawców
 2. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Każdy korzystający z portalu Użytkownik, zobowiązany jest  do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W celu skorzystania z usług oferowanych przez portal, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z portalu, bez względu na sposób korzystania z portalu. Każdy Użytkownik, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia , oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie, miejscowo dla właściciela niniejszego portalu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
 1. PATENTportal.pl - jest jest tematycznym portalem, promującym treści z tematyki własności intelektualnej, czyli z zakresu patentów, licencji, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych , prawa autorskiego a także z zakresu biznesu i technologii.
 2. Właściciel portalu ma prawo zamieszczania w nim treści reklamowych dotyczących usług własnych oraz innych podmiotów. Integralną część portalu stanowią również treści reklamowe
 3. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi, komentarze, sugestie i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: info@patentportal.pl

IV. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 1. Właściciel portalu informuje, iż podczas korzystania z Portalu w urządzeniu komputerowym Użytkownika zapisywane są
 krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne dopuszczone prawem technologie. Instalacja plików "cookies" , jest to technologia masowo stosowana  przez większość portali  i jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do urządzenia komputerowego Użytkownika. Te ustawienia plików "cookies" o których mowa , Użytkownik może zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika, za pomocą którego użytkownik korzysta z portalu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownik portalu może podać swoje dane osobowe,w przypadku skorzystania z oferowanych usług – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia niektórych usług w Portalu. Przetwarzanie przez portal danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Hosting na którym jest zamieszczone oprogramowanie portalu jest w pełni zgodny z wytycznymi GIODO. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest w pełni zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KONDRAT i Partnerzy Mariusz Kondrat, ul. Staropolska 26, 03-289 Warszawa, 
 3. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następuje celu:
 - realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu ,
 - realizacji uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 - wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora,
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celach niż wskazane w punkcie poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w powyższej zgodzie.
 5. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości odnoszących się bezpośrednio do zakresu tematyki i usług Portalu oraz komunikacji poprzez  adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 6. Użytkownikom przysługują uprawnienia wskazane w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. W celu realizacji uprawnień wskazanych poprzednim punkcie, należy skontaktować się z KONDRAT i Partnerzy Mariusz Kondrat, ul. Staropolska 26, 03-289 Warszawa, poprzez adres e-mail: info@patentportal.pl
 8. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, , odmowy akceptacji zmian Regulaminu Portalu lub zakończenia korzystania z usług portalu przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin niniejszy może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą bezzwłocznie publikowane na bieżąco w postaci zaktualizowanego tekstu Regulaminu , zamieszczonego w portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po wprowadzeniu zmian Regulaminu, dalsze korzystanie z portalu przez Użytkownika  oznacza akceptację zmienionego Regulaminu. Wsytuacji kiedy Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
 3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu.

27.01.2017

PARTNER