Co to jest WYNALAZEK?

WYNALAZEK czy PATENT?

Wynalazek – to nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego, najczęściej przyjmuje postać wytworu materialnego ukształtowanego przestrzennie – np. urządzenia lub jednego z jego elementów, a także wytworu materialnego bezpostaciowego – np. metoda, proces, związek chemiczny, środek farmaceutyczny, farba.

Wynalazki i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych.

 • Na wynalazki –  które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki udzielane są patenty
 • na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne (świadectwo ochronne).

 

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.
Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nie udostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.
Przepisy ust. 1-3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie.


Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.


Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.
Za wynalazki, w rozumieniu art. 24 ustawy, nie uważa się w szczególności:

 • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
 • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
 • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
 • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • programów do maszyn cyfrowych;
 •  przedstawienia informacji.
Patentów i praw ochronnych nie udziela się na:
 • wynalazki (wzory użytkowe), których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
 • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;
 • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

 

Przykłady wynalazków, dotyczące postępowania:
 • sposoby wytwarzania produktów materialnych np. piłki, pasty, oraz procesy prowadzone na wytworach materialnych, energii lub sygnałach,
  których efektem jest uzyskanie odmiennego (niż dotychczasowy), pożądanego stanu lub postaci produktu materialnego, energii lub sygnału.
Przykłady wynalazków, dotyczące zastosowania:
 • wykorzystanie znanego produktu dla uzyskania szczególnego efektu np. nowej metody leczenia

Wynalazek sam w sobie nie jest tym co posiadana własność, czyli prawna ochrona – patent na wynalazek. Własność intelektualna w formie patentu jest dobrem niematerialnym przypominającym własność prywatną, podobnie jak w przypadku aktu notarialnego dla nieruchomości, patent daje właścicielowi wyłączne prawo kontrolowania wynalazku, poprzez powstrzymanie innych od sprzedaży, importu i jakiegokolwiek używania tego produktu bez jego zgody.
W
łaściciel patentu na wynalazek, może udzielić licencji na korzystanie ze swojego wynalazku. Przedsiębiorstwo mające w aktywach patenty, zwiększają swoją przewagę rynkową, poprawiają wizerunek firmy, posiadają poważny argument do negocjacji kontraktów, patent może być przedmiotem zabezpieczenia.

 

Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30.06.2000 r

Poradnik wynalazcy

 

PARTNER