Ochrona wzoru przemysłowego.

Ochrona wzoru przemysłowego w Polsce i zagranicą.

Ochrona wzoru przemysłowego krajowa czy ogólnoeuropejska?

Jeśli działalność prowadzona jest tylko w jednym państwie UE, być może wystarczy zarejestrować wzór tylko na tym obszarze, co pozwoli na zachowanie wyłącznego prawa do tego wzoru w wybranym państwie, lecz nie będzie można zapobiec powielaniu go w innych państwach.

Istnieją dwie możliwości rejestracji:

  • zarejestrowanie wzoru w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przed wprowadzeniem go na rynek i uzyskanie zarejestrowanego wzoru wspólnotowy (ZWW)
  • bezpośrednie wprowadzenie go do obiegu handlowego bez rejestracji, odwołując do tzw. prawa niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego (NWW).

Jeśli działalność będzie prowadzona w wielu państwach Unii Europejskiej, należy rozważyć opcję uzyskania prawa do znaku, które obowiązuje w całej Unii Europejskiej, tj. zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW).

Zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) wiąże się z jednoznacznym wyborem: 

  • uzyskanie ZWW go na wszystkie państwa członkowskie,
  • albo  brak rejestracji ZWW w ogóle.

Rejestracja wzoru w Urzędzie Patentowym RP jest ograniczona terytorialnie i obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak istnieje możliwość rozszerzenia ochrony poza granice kraju. A więc wyróżniamy 3 systemy: krajowy, regionalny, międzynarodowy.

Ochrona wzoru przemysłowego w systemie krajowym. 

Dokonywane zgłoszenia rejestracji, odbywają się w języku urzędowym danego kraju, we właściwym urzędzie, opłaty dokonywane są wg obowiązujących tam stawek. Zdarza się że wymagane jest skorzystanie z pełnomocnika, czyli odpowiednika rzecznika patentowego w danym kraju.

Ochrona wzoru przemysłowego w systemie regionalnym

Dokonanie zgłoszenia wzoru przemysłowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for the Harmonization In the Internal Market – OHIM) w Alicante, w Hiszpanii (bezpośrednio lub poprzez Urząd Patentowy RP) w celu uzyskania ochrony na obszarze całej Unii Europejskiej na podstawie jednego zgłoszenia.

Inne urzędy : Urząd Znaków Towarowych Beneluksu (BDO), Afrykańska Organizacja Własności Przemysłowej (ARIPO) lub Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej (OAPI).

Ochrona wzoru przemysłowego w systemie międzynarodowym

Dokonanie zgłoszenia w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, w Szwajcarii. Uzyskujemy przez to ochronę we wszystkich lub we wskazanych państwach należących do Aktu genewskiego porozumienia haskiego (56 państw, w tym Polska i Unia Europejska jest stroną)

Ochronie podlegają:
– wygląd produktu lub tylko jego części ( kształt, forma, motywy dekoracyjne, dobór kolorów i materiałów)
– architektura i aranżacja danych przestrzeni, jak np. pawilony, apartamenty, ogrody;
– wzór służący zapewnieniu wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymienialnych produktów w ramach systemu modułowego.

Ochronie nie podlegają:
rysunki, modele, formy, których wygląd wynika wyłącznie z ich funkcji technicznych;
– cechy postaci produktu, które muszą być koniecznie odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, aby umożliwić produktowi mechaniczne złożenie lub połączenie z innym produktem lub umożliwić mu umieszczenie w innym produkcie, na nim lub dookoła niego, tak aby oba produkty mogły spełniać swoje funkcje;
– wzory sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Jeżeli zostały spełnione wszystkie wymogi zgłoszenia, wpis zgłoszenia jest dokonywany przez dany Urząd do Rejestru Wzorów Wspólnotowych. Zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim, bez zgody właściciela, jego używania na terenie całej Wspólnoty przez okres 5 lat, począwszy od daty zgłoszenia wzoru. Właściciel tego prawa może czterokrotnie przedłużać okres ochronny, łącznie do 25 lat od daty dokonania zgłoszenia.

Zarejestrowane wzory wspólnotowe są chronione przed podobnymi wzorami, nawet jeśli naruszający wzór został stworzony w dobrej wierze, tj. bez świadomości istnienia wcześniejszego wzoru

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy (NWW)

Ochrona trwa trzy lata od dnia pierwszego upublicznienia na terytorium Unii Europejskiej. Przedłużenie tego trzyletniego okresu ochronnego nie jest możliwe. 

Niezarejestrowane wzory wspólnotowe dają właścicielowi prawo do powstrzymania innych podmiotów przed stosowaniem tego wzoru w handlu, ale tylko jeżeli naruszający wzór jest dokładną kopią chronionego wzoru, stworzoną w złej wierze, tj. ze świadomością istnienia wcześniejszego wzoru.

Udostępnienie wzoru publicznie jest nazywane „ujawnieniem”. Ujawnienie wzoru i możliwość udowodnienia tego faktu są niezbędne do uzyskania ochrony wzoru. Jeśli ujawnisz wzór, a następnie zdecydujesz się wystąpić o jego rejestrację, ponieważ chcesz uzyskać pełną ochronę lub wymaga tego strategia dotycząca własności intelektualnej, możesz tego dokonać w ciągu roku od ujawnienia. Ten okres nazywany jest „okresem karencji”. Rejestracja wzoru zarejestrowanego po tym terminie może być podważana.

Oba wzory zapewniają następującą ochronę:

  • Wytwarzanie produktu zawierającego chroniony wzór (lub do którego zastosowano dany wzór) bez zgody jego właściciela będzie uznane za niezgodne z prawem.
  • Wprowadzenie na rynek produktu zawierającego chroniony wzór (lub do którego zastosowano dany wzór) bez zgody jego właściciela będzie uznane za niezgodne z prawem.
  • Sprzedaż produktu zawierającego chroniony wzór bez zgody jego właściciela będzie uznana za niezgodną z prawem.
  • Reklamowanie produktu zawierającego chroniony wzór bez zgody jego właściciela będzie uznane za niezgodne z prawem.
  • Importowanie/eksportowanie produktu zawierającego chroniony wzór bez zgody jego właściciela będzie uznane za niezgodne z prawem.

źródło: EUIPO  Urząd Patentowy RP

 

PARTNER