Opłaty związane z ochroną własności przemysłowej

Opłaty związane z ochroną własności przemysłowej

Opłaty zgłoszeniowe regulowane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1623).

Warunkiem wszczęcia postępowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego na celu uzyskanie ochrony jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie. Opłaty dzielą się na opłaty jednorazowe i okresowe.

Aktem prawnym regulującym sprawę opłat związanych z ochroną własności przemysłowej jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1623).

  1. Opłaty związane z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych:

Lp.WyszczególnienieOpłaty w zł
123
IOpłaty jednorazowe
1Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego

– za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

550,00*

25,00

100,00

2Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego

– za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

500,00*

 

25,00

100,00

3Za przekazania (od zgłoszenia PCT)300,00*
4Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT):

– gdy badania wstępnego nie przeprowadzono

– gdy badanie wstępne przeprowadzono

– za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron tłumaczenia opisu, zastrzeżeń i rysunków

– od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, za każde pierwszeństwo

 

550,00*

350,00*

 

25,00

100,00

5Za przekazanie europejskiego zgłoszenia patentowego lub europejskiego zgłoszenia patentowego w ramach PCT300,00
6Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym60,00
7Od wniosku o odroczenie opłaty60,00
8Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności80,00
9Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek100,00
10Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego550,00
11Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

– w związku z wydanym postanowieniem

– w związku z wydaną decyzją

 

50,00

100,00

12Za publikację informacji:

– o udzielonym patencie i druk opisu patentowego

– o sprostowaniu i druk sprostowanego opisu patentowego

– o udzielonym dodatkowym prawie ochronnym

 

W przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego opisu patentowego przekracza 10 stron – od każdej następnej strony

 

90,00

90,00

90,00

 

10,00

13Za publikacje informacji o złożeniu tłumaczenia zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego90,00
14Za publikację informacji:

– o złożeniu tłumaczenia patentu europejskiego

– o złożeniu poprawionego tłumaczenia patentu europejskiego

– o złożeniu tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie lub ograniczonego na wniosek uprawnionego

– o złożeniu tłumaczenia sprostowanego patentu europejskiego

 

W przypadku gdy objętość jakiegokolwiek tłumaczenia patentu europejskiego przekracza 10 stron – od każdej następnej strony tłumaczenia

 

90,00

90,00

90,00

 

90,00

 

10,00

15Za publikację o udzielonym prawie ochronnym na wzór użytkowy70,00
16Od oświadczenia o gotowości udzielenia licencji (licencja otwarta)100,00
17Za wydanie duplikatu dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego, dodatkowego świadectwa ochronnego:

– do 20 stron

– powyżej 20 stron

 

 

100,00

200,00

18Za wyciąg z rejestru:

– zawierający aktualny stan prawny

– uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone

 

60,00

100,00

19Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód pierwszeństwa):

– do 20 stron

– powyżej 20 stron

 

 

60,00

125,00

20Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenie wzoru użytkowego (dowód pierwszeństwa):

– do 20 stron

– powyżej 20 stron

 

 

60,00

125,00

21Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany70,00
22Od wniesionego sprzeciwu1000,00
23Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym1000,00
24Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego1000,00
25Od wniosku o przekazanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres300,00
IIOpłaty okresowe
1Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1, 2 i 3 rok ochrony480,00
2Za 4 rok ochrony wynalazku250,00
3Za 5 rok ochrony wynalazku300,00
4Za 6 rok ochrony wynalazku350,00
5Za 7 rok ochrony wynalazku400,00
6Za 8 rok ochrony wynalazku450,00
7Za 9 rok ochrony wynalazku550,00
8Za 10 rok ochrony wynalazku650,00
9Za 11 rok ochrony wynalazku750,00
10Za 12 rok ochrony wynalazku800,00
11Za 13 rok ochrony wynalazku900,00
12Za 14 rok ochrony wynalazku950,00
13Za 15 rok ochrony wynalazku1050,00
14Za 16 rok ochrony wynalazku1150,00
15Za 17 rok ochrony wynalazku1250,00
16Za 18 rok ochrony wynalazku1350,00
17Za 19 rok ochrony wynalazku1450,00
18Za 20 rok ochrony wynalazku1550,00
19Za ochronę dodatkowego wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego1500,00
20Za każdy rozpoczęty rok ochrony wynalazku, na który udzielono dodatkowego prawa ochronnego6000,00
21Za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1, 2 i 3 rok ochrony250,00
22Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 4 i 5 rok ochrony300,00
23Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6, 7, i 8 rok ochrony900,00
24Za czwarty okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9 i 10 rok ochrony1100,00

* w przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%

B)   Opłaty związane z ochroną znaków towarowych

Lp.WyszczególnienieOpłaty w zł
123
IOpłaty jednorazowe
1Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:*) **) i ***)

– w jednej klasie towarowej

– za każdą następną klasę towarową

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

 

 

 

450,00

120,00

100,00

2Od zgłoszenia w postaci elektronicznej znaku towarowego, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:*) **) i ***)

– w jednej klasie towarowej

– za każdą następną klasę towarową

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

 

 

 

400,00

120,00

100,00

3Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:**)

– w jednej klasie towarowej

– za każdą następną klasę towarową

 

 

 

120,00

100,00

4Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:**) i ***)

– w jednej klasie towarowej

– za każdą następną klasę towarową

 

 

 

 

200,00

150,00

5Od wniosku o podzielenie zgłoszenia – za każde zgłoszenie wydzielone ****) 

550,00

6Od wniosku za podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – za każde prawo ochronne (art. 1621) 

600,00

7Od wniosku o odroczenie opłaty60,00
8Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności80,00
9Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

– w związku z wydanym postanowieniem**)

– w związku z wydaną decyzją

– w związku z wydaną decyzją po rozpatrzeniu sprzeciwu

 

50,00

100,00

1000,00

10Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym90,00
11Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego100,00
12Za wyciąg z rejestru:

– zawierający aktualny stan prawny

– uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone

 

60,00

100,00

13Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa60,00
14Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany70,00
15Od wniosku o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową 

50,00

16Od wniosku o przekształcenie znaku towarowego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny lub znak towarowy chroniony wspólnym prawem ochronnym500,00
17Od wniosku o złożenie przez Urząd Patentowy wniosku o dokonanie wpisu do rejestru międzynarodowego zmiany dotyczącej międzynarodowej rejestracji znaku towarowego 

200,00

18Od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego600,00
19Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym1000,00
20Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego1000,00
21Od wniosku o rejestrację międzynarodową znaku towarowego600,00
22Od wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego200,00
23Opłata dodatkowa od wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego złożonego po terminie 

300,00

24Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres 

300,00

IIOpłaty okresowe (za 10-letni okres ochrony)
1Za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług 

400,00

*) W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%.

**) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

***) Dotyczy również zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste.

****) Dotyczy wniosków złożonych po uiszczeniu opłaty za zgłoszenie macierzyste.

C)   Opłaty związane z ochroną wzorów przemysłowych

Lp.WyszczególnienieOpłaty w zł
123
IOpłaty jednorazowe
1Za zgłoszenie wzoru przemysłowego

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

300,00

 

100,00

2Za przekazanie zgłoszenie wspólnotowego wzoru przemysłowego120,00
3Od wniosku o odroczenie opłaty60,00
4Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności80,00
5Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

– w związku z wydanym postanowieniem

– w związku z wydaną decyzją

 

50,00

100,00

6Za wyciąg z rejestru:

– zawierający aktualny stan prawny

– uzupełniony o dane zmienione i wykreślone

 

60,00

100,00

7Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa:

– do 10 stron

– powyżej 10 stron

 

30,00

60,00

8Za publikację o udzielonym prawie z rejestracji70,00
9Za wydanie duplikatu świadectwa rejestracji:

– do 10 stron załącznika

– powyżej 10 stron załącznika

 

100,00

200,00

10Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany70,00
11Od wniesionego sprzeciwu1000,00
12Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym1000,00
13Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego1000,00
14Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres300,00
IIOpłaty okresowe
1Za pierwszy okres ochronny wzoru przemysłowego obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony150,00
2Za drugi okres ochronny wzoru przemysłowego obejmujący 6, 7, 8, 9 i 10 rok ochrony250,00
3Za trzeci okres ochronny wzoru przemysłowego obejmujący 11, 12, 13, 14 i 15 rok ochrony500,00
4Za czwarty okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 16, 17, 18, 19 i 20 rok ochrony1000,00
5Za piąty okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 21, 22, 23, 24 i 25 rok ochrony2000,00

Pełne informacje dotyczące opłat znajdują się w poszczególnych tabelach opłat stanowiących załączniki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku.

Jak wystąpić o przyznanie ochrony?

Można samemu dokonywać zgłoszeń lub korzystać z usług rzecznika patentowego. Opłaty za swoje usługi Rzecznik ustala indywidualnie z klientem. Stawki minimalne znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości nr 212 z 2 grudnia 2003 w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych).

Inne tabele opłat

Patent europejski  European Patent Office

U.S.A.  USPTO

Madrid system (znaki towarowe) WIPO

Znaki towarowe EUIPO

Wzory przemysłowe EUIPO

PARTNER