SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI – granty dla przedsiębiorstw

Dofinansowanie na innowacje

MINOLTA DIGITAL CAMERA

SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI – granty dla przedsiębiorstw

Czym jest SOI?

Sieć Otwartych Innowacji to projekt unijny, którego misją jest kreowanie i wspieranie transakcji transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W ramach projektu dofinansowywany jest zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

 

Formy bezpośredniego wsparcia dla MŚP:

 • Brokerzy technologii SOI wspierają przedsiębiorców w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju i przejściu przez proces złożenia wniosku o grant.
 • SOI oferuje granty na usługi doradcze, w ramach których przedsiębiorcy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przygotowaniu transakcji transferu technologii i wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania.
 • Granty na transfer technologii umożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni i zwiększają swoją produktywność.

 

Kto może ubiegać się o grant?

 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa

Warunkiem przystąpienia do programu jest prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w Polsce.

 

Co może być dofinansowane?

 • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

 

Wymogi dofinansowania:

 • Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7
 • Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat
 • Dofinansowanie nabycia technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego kapitałowo, osobowo bądź faktycznie
 • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu

 

Nabór wniosków:

ciągły do końca roku 2019, podzielony na miesięczne rundy

Rozstrzygnięcie:

do 4 miesięcy od złożenia wniosku

 

Dofinansowanie – o jaką kwotę można wnioskować?

 • Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę: regionalna pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR
 • Minimalny wkład własny (bez żadnych form wsparcia publicznego) – 25% kosztów kwalifikowalnych (dotyczy wyłącznie ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej)

Mapa pomocy regionalnej

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. Podane wartości obowiązują dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wielkość refinansowania dla średnich przedsiębiorców jest niższa o 10 punktów procentowych odpowiednio dla każdego województwa.

Sieć Otwartych Innowacji

 

Jak skutecznie złożyć wniosek o grant?

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

oraz

 • w formie papierowej, na wydrukowanym formularzu wraz z załącznikami.

 

Definicja innowacji

Na potrzeby konkursu Sieć Otwartych Innowacji innowację zdefiniowano w następujący sposób:

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. Innowacja marketingowa czy organizacyjna nie jest innowacją technologiczną, dlatego nie zawiera się rozumieniu innowacji w tym konkursie.

Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań.

Innowacja procesowa, czyli innowacja w obrębie procesu, to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy.

 

Patent, wzór użytkowy czy wzór przemysłowy?

W ramach projektu grantowego Sieć Otwartych Innowacji można ubiegać się o pieniądze na zakup gotowych rozwiązań.

Dofinansowanie w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji, w wysokości do 200 000 euro, pokrywa koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, prawa autorskie do oprogramowania, prawa do chronionych odmian roślin, topografie układów scalonych czy know-how.

 

Patent a transfer technologii

Zgodnie z definicją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (która określona jest w ustawie Prawo własności przemysłowej) patent jest prawem do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznanym przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Patenty udziela się na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Tak zdefiniowany wynalazek podlegający opatentowaniu musi być rozwiązaniem o charakterze technicznym.

Opatentowane rozwiązanie można wytwarzać i komercjalizować na własną rękę. Firmy mogą jednak korzystać z patentów zewnętrznych podmiotów, naturalnie, jeśli je zakupią bądź pozyskają licencję na ich wykorzystywanie.

Takich przykładów jest wiele w świecie wynalazków. Warto wspomnieć chociażby o głośnym zakupie technologii Oculus Rift (specjalne gogle służące do korzystania z efektów wirtualnej rzeczywistości) przez Facebooka. Społecznościowy gigant przejął prawa do innowacyjnego wynalazku w kluczowym momencie rozwoju technologii VR.

 

Wzór użytkowy a transfer technologii

Wzór użytkowy bywa czasem nazywany „małym wynalazkiem”. Jest nim – według definicji – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. W odróżnieniu od patentu, wzór użytkowy może wynikać w sposób oczywisty ze współczesnych osiągnięć techniki.

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli mechanizm budowy jakiegoś przyrządu (np. przerzutek do roweru) jest powszechnie znany, nadal możliwe jest stworzenie podobnego mechanizmu o wyjątkowych właściwościach. Wzorem użytkowym może być zatem na przykład… lampa. Koncept urządzenia świecącego za pomocą żarówki powstał równie wcześnie jak sama żarówka, ale sposobów konstrukcji lamp może być już dużo. To oznacza, że można rejestrować kolejne wzory użytkowe dla tego samego pomysłu.

 

Wzór przemysłowy a transfer technologii

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentacje. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Krótko mówiąc, wzór przemysłowy wyróżnia to, że jego wartość skupia się na konkretnym wyglądzie, a nie funkcjonalności. To oznacza, że instynktownie będziemy szukać przykładów ich zastosowania (oraz transferu) w branżach skupionych na estetyce wykonania pewnych produktów.

 

Granty na transfer technologii – warto pamiętać

W ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji o refinansowanie w wysokości do 200 000 euro mogą się ubiegać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w transfer gotowych technologii o innowacyjnym charakterze. W kontekście patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych warto dodać, że proces ich rejestracji nie musi być zakończony. Wystarczy, by dany wynalazek lub wzór został zgłoszony do Urzędu Patentowego. Technologie muszą jednak stanowić innowację produktową lub procesową i spełniać warunek dotyczący odpowiedniego – minimum siódmego – poziomu gotowości technologicznej.

 

Więcej informacji o Sieci Otwartych Innowacji znaleźć można pod adresem: www.siecotwartychinnowacji.pl

 


Redakcja: Karolina Rechnio


Źródło zdjęcia: freeimages.com

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*