Raport „Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu i prawa własności intelektualnej”

Euro­pej­ski Urząd Paten­towy (EPO) oraz Urząd Unii Euro­pej­skiej ds. Wła­sno­ści Inte­lek­tu­al­nej (EUIPO) w ramach wspól­nego pro­jektu opu­bli­ko­wały raport pt. „Przed­się­bior­stwa wyso­kiego wzro­stu i prawa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Pro­fil praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej małych i śred­nich przed­się­biorstw (MŚP) o wyso­kim poten­cjale w Euro­pie”.

Raport przed­sta­wia ana­lizę związku mię­dzy dzia­ła­niami z zakresu ochrony wła­sno­ści inte­lek­tu­alnej a per­spek­ty­wami rozwoju euro­pej­skich MŚP. Doku­ment jed­no­znacz­nie wska­zuje, że MŚP, które czę­ściej korzy­stają z ochrony praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, mają więk­sze szanse stać się przedsię­bior­stwami tzw. „wyso­kiego wzro­stu” (czyli takimi, któ­rych wskaź­nik wzro­stu wiel­ko­ści obrotów osią­gnął co naj­mniej 20% przez okres trzech lat). Praw­do­po­do­bień­stwo osią­gnię­cia „wyso­kiego wzro­stu” jest większe, gdy korzy­sta­ się z euro­pej­skiej (a nie tylko krajowej) ochrony praw własności intelektu­al­nej.

Szcze­gólne szanse stoją przed przed­się­bior­stwami dzia­ła­ją­cymi w prze­my­słach tech­no­lo­gicz­nych. Praw­do­po­do­bień­stwo wystąpienia „wyso­kiego wzrostu” wśród MŚP z obszarów zaawansowanego przemysłu jest o 110% wyż­sze, jeśli doko­nały one co naj­mniej jed­nego zgło­sze­nia patentu euro­pej­skiego. Wskaźniki te są imponujące zwłaszcza w prze­myśle o niskim stop­niu zaawan­so­wa­nia: dzięki patentom europejskim szansa na „wysoki wzrost” zwiększa się aż o 172%. Kolejne możliwości dla MŚP pojawiają się, jeśli korzystają one z kompleksowej ochrony całych zbio­rów własności intelektualnej: zna­ków towa­ro­wych, paten­tów i wzo­rów.

Znak towarowy, patent i wzór

Auto­rzy raportu pod­kre­ślają, że opi­sy­wanych przez nich kore­la­cji nie należy rozumieć jako bez­po­średniego ciągu przy­czy­nowo-skut­kowego. Samo uzyskanie ochrony w zakre­sie praw wła­sno­ści intelek­tu­al­nej nie jest wystar­cza­ją­cym czyn­ni­kiem pobu­dza­ją­cym wzrost, wska­zuje nato­miast na więk­szą zdol­ność przed­się­bior­stwa do rozwoju poprzez stwo­rze­nie, ochronę i wyko­rzy­sta­nie akty­wów inte­lek­tu­al­nych.


Źródło: https://www.uprp.pl/raport-przedsiebiorstwa-wysokiego-wzrostu-i-prawa-wlasnosci-intelektualnej/Lead02,57,19907,7,index,pl,text/


Redakcja:  Karolina Rechnio


Źródło zdjęcia: freeimages.com

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*