Jak małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zarządzać własnością intelektualną (IP)

System własności intelektualnej (IP)

W Dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł, pt. „Jak małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zarządzać własnością intelektualną (IP)” autorstwa Magdaleny Jezierskiej-Zięby i Małgorzaty Gizińskiej z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy. Współpracujące z PATENTportalem autorki opisują w artykule główne trendy w strategii biznesowej dotyczącej własności przemysłowej, których zastosowanie może przynieść MŚP wiele korzyści:

  • Jak można wykorzystać IP – franczyza, outsourcing, licencjonowanie
  • Korzyści finansowe i podatkowe – IP Box
  • Konkurencyjność poprzez system IP
  • IP i wartość rynkowa firmy
  • Zarządzanie IP w oparciu o cele korporacyjne
  • Budowanie przewag konkurencyjnych
  • Zasady dbania o własne i cudze IP – badanie stanu techniki
  • Przywileje dla MŚP
  • Przykłady skutecznego wykorzystania IP

Wzrost liczby zgłoszeń patentowych w Polsce

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) wskazała główne trendy w strategii biznesowej dotyczącej własności przemysłowej, których zastosowanie może przynieść MŚP znaczne korzyści.
Dane polskiego Urzędu Patentowego mówią, że w Polsce dokonuje się coraz więcej zgłoszeń patentowych, jednak to wciąż mało imponujący wynik w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Chinami, Rosją czy innymi krajami europejskimi.
Jak wynika natomiast ze statystyk Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Polska znajduje się na 25 miejscu pod względem liczby wynalazków zgłoszonych do ochrony, notując 19,7 procentowy wzrost zgłoszeń w porównaniu z rokiem 2017.
.

System własności intelektualnej (IP)

Mimo tego pozytywnego trendu większość małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wciąż nie wykorzystuje w swojej działalności możliwości jakimi dysponuje system własności intelektualnej (IP), tj. wyłączności na komercyjne stosowanie danego rozwiązania przez osoby upraw­nione (np. ochrona patentowa na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego) lub przez kogoś innego za ich zgodą (licencjonowanie). W konsekwencji firmy te narażają swoje interesy na tzw. „efekt gapowicza”. W odniesieniu do IP „gapowiczem” jest podmiot korzystający z cudzych niechronionych aktywów IP, np. nieopatentowanych wynalazków, bez ponoszenia żadnych własnych kosztów.
Dzięki profesjonalnemu zarządza­niu portfelem praw własności intelektualnej (np. patentów lub znaków towarowych) przedsiębiorstwo może więc uzyskać długoterminową prze­wagę konkurencyjną na rynku.
.

Ryzyko naruszenia cudzych praw własności intelektualnej (stan techniki, licencja)

Również MŚP powinny dbać o to, aby przypadkiem nie naruszyć praw osób trze­cich przez nawet nieświadome zastosowanie rozwiązań chronionych na rzecz innych przedsiębiorców. Dlatego też przed wejściem z produktem na rynek, Rzecznicy Patentowi zalecają, aby najpierw przeprowadzić badanie w bazach przedmio­tów chronionych na danym terytorium, aby oszacować czy są to rozwiąza­nia wolne do stosowania, czyli stanowiące stan techniki.

Tak samo działa to w drugą stronę. W przypadku narusze­nia swojego prawa przez inny podmiot, MŚP może przed sądem żądać odszkodowania z tytułu nienależnie uzyskanych korzyści, bądź w ramach ugody, udzielić licencji na korzystanie z danego rozwiązania.

IP BOX

Przedsiębiorca ponoszący wydatki na działal­ność badawczo-rozwojową oraz posiadający kwalifikowa­ne IP może także skorzystać z ulgi IP BOX, polegającej na obniżeniu podatku do 5 proc. od docho­dów z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności in­telektualnej (sprzedaży, licen­cjonowania lub udostępniania rozwiązań chronionych patentami, wzorami przemysłowymi i użytkowymi czy autorskimi prawami do oprogramowania).


Zapraszamy do kontaktu z autorkami:

Dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba, rzecznik patentowy, partner w Kancelarii KONDRAT i Partnerzy
oraz Małgorzata Gizińska, aplikantka rzecznikowska w Kancelarii KONDRAT i Partnerzy

tel. (22) 831 12 34, e-mail: biuro@kondrat.pl, www.kondrat.pl


 

PARTNER