Co to jest WZÓR UŻYTKOWY?

 Wzór użytkowy – co to jest?

  Wzór użytkowy  –   (jedna z kategorii własności intelektualnej)  jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (art. 94 ust. 1 P.w.p.). Nie jest wymagany poziom wynalazczy jak w przypadku wynalazku. Określenie pojęcia wzoru użytkowego, nie obejmuje rozwiązań nie mających trwałej postaci oraz sposobów postępowania.Wzór użytkowy powinien wykazywać się użytecznością i odnosi się jedynie do wytworów materialnych o trwałej postaci, a więc przedmiotów charakteryzujących się określonym ukształtowaniem przestrzennym. Wzór użytkowy chroni innowacyjne cechy funkcjonalne produktów i procesów.

Przykłady: układy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, algorytmy, maści, roztwory itp.

 • Wynalazki i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych
 • na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne (świadectwo ochronne)
 • procedura rejestracji trwa od 3 do 5 lat
 • ochronę można zastrzec w blisko 80 krajach, m.in. Polska Australia, Austria, Belgia, Czechy, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Japonia, Korea Południowa, Portugalia, Rosja, Słowacja czy Ukraina
 • w przypadku wzoru użytkowego, inaczej niż podczas zgłoszenia patentowego, wymagane jest zamieszczenie do rejestracji rysunków
 • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) rejestruje blisko 85 000 wzorów roczni

Rejestracja w Polsce wzoru użytkowego.

Rejestracja odbywa się poprzez Urząd Patentowy, osobiście, za pośrednictwem poczty, za pomocą telefaksu oraz online.
Procedura zgłoszenia do ochrony wzoru użytkowego w systemie krajowym:

 • złożenie podania, z oznaczeniem zgłaszającego, określeniem przedmiotu zgłoszenia wraz z wnioskiem o udzielenie prawa ochronnego;
 • załączenie opisu rozwiązania (1 egz) ujawniający charakterystykę pomysłu co do wzoru użytkowego;
 • określenie zastrzeżeń ochronnych (1 egz) określające zwięźle przedmiotowy wzór użytkowy, opisanie cech technicznych jego budowy lub składu , zarówno nowo wytworzonego wzoru jak i nowego zastosowania.
 • dołączenie rysunków (1 egz) – niezbędny element do zgłoszenia w przypadku wzoru użytkowego
 • skrótowy opis (1 egz) krótka, esencjonalna informacja, określająca przedmiot i znamienne cechy techniczne rozwiązania.

Ochrona prawna rozpoczyna się od dnia wydania prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i trwa 10 lat od daty dokonania zgłoszenia, pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat związanych z udzieleniem i utrzymaniem ochrony wzoru użytkowego, a także jeżeli nie zostało w tym czasie skutecznie przeprowadzone postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego. Samo zgłoszenie musi się odbyć z zachowaniem formy pisemnej wraz z załączonymi rysunkami.
Należy również sprawdzić przed zgłoszeniem czy nie zostały naruszone prawa wyłączne w  Wyszukiwarce Przedmiotów Chronionych – Bazach danych UPRP. Poszukiwania w stanie techniki ułatwia serwis Espacenet
Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30.06.2000 r
Poradnik wynalazcy

PARTNER