Poziom gotowości technologicznej.

Poziom gotowości technologicznej.

W tematyce związanej z innowacjami dla MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw spotykamy się z określeniem poziomu gotowości technologicznej, TRL (Technology Readiness Level) opartego na skali od 1 do 9, gdzie najwyższy stopień określa dojrzałość technologiczną. Określa on etap rozwoju danego projektu oraz pokazuje w którym miejscu znajduje się wdrażana innowacja, co zostało wykonane a co jeszcze jest do wdrożenia. Pozwala to na porównanie poziomu rozwoju technologii i stopnia zaawansowania prac z różnych dziedzin. Podmioty zajmujące się pozyskiwaniem funduszy dla MŚP na tej podstawie oceniają czy dana innowacja może zostać sfinansowana z danego programu, zwykle jest to TRL6 lub wyższy.

Poziomy gotowości technologicznej:

Poziom I – zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska.

Reklama

Jest to najniższy poziom gotowości technologicznej. Wstępna koncepcja, podstawowe założenia, przygotowanie do badań naukowych określających właściwości technologii.

Poziom II – sformułowano koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie.

Tworzenie innowacji, opracowanie koncepcji technologii, przyszłego jej zastosowania, opartej na przewidywaniach. Brak szczegółowych analiz.

Poziom III – potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii.

Rozpoczęcie badań analitycznych i laboratoryjnych, w celu potwierdzenia przewidywań co do badań technologii poszczególnych komponentów, które nie stanowią jeszcze całości.

Poziom IV – zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych.

Powstawanie prototypów, pierwsze integracje komponentów, brak potwierdzenia co do efektu końcowego innowacji.

Poziom V – zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Podstawowa integracja komponentów, możliwość przeprowadzania testów w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.Wyraźny wzrost zaawansowania technologicznego.

Poziom VI – dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Na tym poziomie określa się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste. Znaczna różnica technologiczna w porównaniu do poziomu V. Przeprowadzenie testów w środowisku naturalnym.

Poziom VII – dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych.

Znaczny postęp technologiczny w porównaniu do poprzedniego poziomu. Badania na platformach badawczych.Przeprowadzenie demonstracji. Widoczne końcowe zastosowanie technologii.

Poziom VIII – zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii.

Potwierdzenie osiągnięcia docelowego poziomu technologicznego. Potwierdzenie możliwości zastosowania w określonych warunkach. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dotyczącej  szkoleń i serwisu.

Poziom IX – sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt.

Ostatni poziom gotowości technologicznej. Technologia może być już zaimplementowana w docelowym systemie. Produkt w pełni gotowy do sprzedaży.

Poziom gotowości technologicznej

Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku,

nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Aktualnie na prowadzenie badań naukowych i prac przemysłowych można pozyskać finansowanie – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*