PARP ogłosił konkurs: Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

Fundusze Europejskie

PODDZIAŁANIE 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej konkurs w 2018 r. – nabór trwa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona    własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działając na podstawie   art.   40   ustawy   z   dnia   11   lipca   2014   r. o   zasadach   realizacji   programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza konkurs na   dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

– uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.:  patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo

– realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Zasady naboru: Nabór otwarty. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej terminie: od 6 marca do 29 listopada 2018 r. do godziny 16.00. Przy czym nabór wniosków jest podzielony na rundy:

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

1) dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 6 marca do 30 kwietnia 2018 roku – nabór zakończony;

2) dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku – nabór zakończony;

3) dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku – nabór trwa;

4) dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 września do 31 października 2018 roku – nabór wkrótce zostanie otwarty;

5) dla rundy V – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 listopada do 29 listopada 2018 roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) – nabór wkrótce zostanie otwarty.

W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Pełna dokumentacja zgłoszenia jest dostępna na stronie: 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej

Źródło: www.poir.parp.gov.pl

PARTNER