Sądy własności intelektualnej

Sądy własności intelektualnej

Dziennik Rzeczpospolita opublikował artykuł autorstwa Andrzeja Przytuły i Agaty Stachowiak z z Kancelarii KONDRAT  Partnerzy, pt. “Sądy do spraw własności intelektualnej w 2020 roku“.

Prawnicy omawiają w publikacji kluczowe aspekty projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2019 r., który skierowano w dniu 30 października 2019 r. do Sejmu:

  • utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji, a także sprawami o ochronę dóbr osobistych;
  • wprowadzenie przymusu zastępowania stron w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych;
  • regulacje dotyczące rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie środków dowodowych, o wyjawienie i dostarczenie środka dowodowego, o wezwanie do udzielenia informacji;
  • regulacje dotyczące szczególnych rodzajów powództwa, tj. powództwa wzajemnego i powództwa o ustalenie, że określone czynności nie naruszają określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji.

Przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2020 roku.

Wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej

Głównym założeniem wspomnianego projektu ustawy było m.in. stworzenie wyspe­cjalizowanych sądów do spraw własności intelektualnej oraz wyspecjalizowanej kadry są­downiczej. Będą one zajmowały się również sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw po­krewnych, własności przemy­słowej oraz powiązanych z nimi sprawami z dziedziny nieuczciwej konkurencji, a także szczególnymi sprawami o ochronę dóbr osobistych.

Obecnie sprawy dotyczące rejestracji praw własności prze­mysłowej rozpatrywane są przez Urząd Patentowy RP oraz przez Wojewódzki Sąd Admini­stracyjny w Warszawie lub Na­czelny Sąd Administracyjny w przypadku skarg decyzje UPRP. Natomiast sprawy dotyczące naru­szeń praw kierowa­ne są do sądów Powszechnych i do Sądu Najwyższego. Jedyną wyspecjalizowaną w tej dziedzinie jed­nostką jest aktualnie XXII Wy­dział Sądu Okręgowego w War­szawie – Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspól­notowych, który rozpatruje sprawy dotyczące unijnych znaków to­warowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych.

Po wejściu w życie nowych przepisów, wyspecjalizowane sądy będą składały się z 4 sądów okręgowych i 2 sądów apelacyjnych, tj. 4 wydziały I instancji w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie i Warszawie oraz 2 wydziały II instancji w Poznaniu. Zakłada się rów­nież ustanowienie wyłącznej właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie w wysoce szczegó­łowych, technicznych sprawach dotyczących programów komputero­wych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym. Po­nadto, projekt ustawy zakłada likwidację sądu, który obecnie rozstrzyga sprawy dotyczące unijnych znaków towarowych i wspólno­towych wzorów przemysło­wych.

Instytucje za­bezpieczenia środków dowodo­wych, wyjawienia lub wydania środka dowodowego i wezwania do udzielenia informacji

Ponadto wdrożone mają być nowe uregulowania dotyczące uzyskania przez powoda infor­macji o faktach dotyczących naruszeń jego praw własności intelektualnej, tj. instytucje za­bezpieczenia środków dowodo­wych, wyjawienia lub wydania środka dowodowego i wezwania do udzielenia informacji. W przypadku wyja­wienia lub wydania środka dowodowego powód powinien określić dokładnie, o jaki konkretnie środek dowodowy występuje (dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu lub udowodnieniu faktów). Z kolei wezwanie do udzielenia informacji może być skierowa­ne w stosun­ku do naruszyciela lub innej osoby trzeciej oraz może dotyczyć pochodze­nia i sieci dystrybucji towarów lub usług, niezbędnych dla do­chodzenia roszczenia.

Po­wództwa szczególne w spra­wach własności intelektualnej

Rządowy projekt ustawy wprowadza również rozwiąza­nie ustanowienia po­wództw szczególnych w spra­wach dotyczących własności intelektualnej. W przypadku powództwa wzajemnego mamy do czynienia z dopuszczeniem wytoczenia powództwa o unie­ważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa, które do tej pory było dopuszczalne jedynie przed Urzędem Patentowym RP. Z kolei powództwo o ustale­nie daje możliwość ustale­nia, czy podjęte lub zamierzone przez powoda czyn­ności nie stanowią przypadkiem naruszenia patentu, dodatko­wego prawa ochronnego, prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z reje­stracji.


Pełna wersja artykułu dostępna jest w wersji w pdf: https://kondrat.pl/wp-content/uploads/2019/11/RP_Andrzej-Przytuła-i-Agata-Stachowiak_sądy-IP_22.11.2019.pdf  oraz na portalu RP: https://www.rp.pl/Firma/311219966-Sady-do-spraw-wlasnosci-intelektualnej-w-2020-roku.html

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*