Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje (patenty, wzory przemysłowe)

Patenty, wzory przemysłowe to często innowacje, na które możesz otrzymać dotacje. 

Aktualnie jest kilka programów wsparcia dla projektów innowacyjnych, m.in.:

Kredyt na innowacje technologiczne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – jest to program skierowany również dla przedsiębiorców, a dotyczy przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw 

Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:
  • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
  • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
  • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane będzie głównie w ramach dwóch celów tematycznych (CT):
  • CT 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – wsparcie skoncentrowane będzie przede wszystkim na priorytetowych obszarach gospodarki określonych w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji. 
  • CT 3 – Wzmacnianie konkurencyjności MŚP.
Wsparcie adresowane będzie m.in. do:
  • przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),
  • jednostek naukowych,
  • klastrów,
  • instytucji otoczenia biznesu.

Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Źródło: BGK

 

Najnowsze informacje o dotacjach na www.PATENTmarket.pl

PARTNER