Co to jest LICENCJA?

Licencja. Licencjonowanie.

Jest to uzyskanie lub udzielenie pisemnego zezwolenia, uprawniające do korzystania z własności intelektualnej w określonym celu i określonym czasie. Udzielanie licencji jest jednym z podstawowych praw przysługujących właścicielowi własności intelektualnej, jest to udzielanie upoważnienia do korzystania z dobra intelektualnego w sposób wyłączny lub niewyłączny. 

  • wyłączne (zobowiązanie licencjodawcy do nieudzielania kolejnych licencji)
  • niewyłączne (licencjodawca ma prawo udzielać kolejnych licencji). Sublicencja, jest to – osoba ze strony licencjobiorcy otrzymuje upoważnienie do korzystania z przedmiotu ochrony w zakresie węższym lub równym uzyskanej przez siebie licencji
  • Licencja pełna – (nieograniczona) uprawnia licencjobiorcę do korzystania z przedmiotu licencji w takim zakresie jak licencjodawca.
  • Licencja niepełna – tylko na określonych polach eksploatacji (przeniesienie ograniczonych uprawnień) lub na ściśle określonym obszarze (np.Polska, UE), czy też w ograniczonym czasie (np. rok, 5 lat). 
Reklama

 

W sytuacji kiedy właściciel patentu nie chce pozbyć się wszystkich uprawnień wynikających z posiadania patentu, może udzielić licencji, czyli zawrzeć umowę licencyjną na korzystanie z jego wynalazku. W tym celu należy zawrzeć umowę w formie pisemnej, która określi wszystkie uprawnienia, dotyczące sposobu i zakresu korzystania z wynalazku, nr rejestrowy, określenie opłaty licencyjnej, wzajemnie zobowiązania, klauzule poufności. Obowiązuje to swoboda zawierania umów. Można też złożyć wniosek wpisać do rejestru patentowego w celu zgłoszenia udzielonego licencjonowania. Udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom

 

Licencja przymusowa 

W sytuacji kiedy korzystanie z opatentowanego wynalazku wymaga bezpieczeństwo państwa.

Możliwe jest tez licencjonowanie wzajemnie, które pozwala obu stronom na wykorzystanie własnych technologii i praw ochronnych

Sprzedaż licencji może być nie tylko źródłem przychodów, zwiększania przepływów finansowych, a także sposobem generowania kosztów.

Posiadanie Licencji , poprawia wizerunek firmy, daje argumenty podczas negocjacji kontraktów, 

Przedmiotem licencji może być korzystanie z wynalazku.

 

Licencjonowanie w informatyce

Korzystanie z oprogramowania komputerowego odbywa się na podstawie  licencji:

  • GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania, uprawnia do używania, modyfikacji, kopiowania i rozpowszechniania oprogramowania, pod warunkiem udostępniania go wraz z kodem źródłowym i danymi autora, oraz rozpowszechniania jego wersji pochodnej na tej samej licencji.
  • Shareware – uprawnia do, w zasadzie bezpłatnego, korzystania z oprogramowania w celu przeprowadzenia testów i sprawdzenia funkcjonalności oprogramowania w określonym terminie, po którym można dokonać zakupu oprogramowania. Niekiedy licencja przewiduje inne formy wynagrodzenia autora niż opłaty licencyjne (np. obowiązkowo wyświetlana reklama podczas korzystania z oprogramowania).
  • Freeware – uprawnia do bezpłatnego i nieograniczonego korzystania z oprogramowania (bez prawa dokonywania modyfikacji i z obowiązkiem zachowania danych autora). Ta forma licencji dostępna jest zazwyczaj dla użytkowników indywidualnych.
  • Demo – licencja zezwalająca na skorzystanie z wersji demonstracyjnej. Oprogramowanie na podstawie licencji demo zwykle nie posiada aktywnych wszystkich funkcjonalności, co znacząco zmniejsza jego wartość , lecz sprawdzenie podstawowych funkcjonalności ma zachęcić do zakupu licencji do pełnej wersji programu.

Licencja Creative Commons

Podstawowym narzędziem Creative Commons są licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego.

Korzystanie na zasadzie licencji Creative Commons odbywa się e bez konieczności uzyskania każdorazowej, indywidualnej zgody od właściciela praw autorskich.

Zakres udzielonych praw jest zależny od wybranej licencji.

Twórca korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych.

Cztery podstawowe warunki licencji CC to:

Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.
Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych.
Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

źródło: http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

 

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*